Псалъэжь: Мэлищэм зы мэл щыщIэмэ, мэл щэ ныкъуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Ди вы хужь цIыкIу шыгъу бэшхщ. (ДжэдыкIэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Мы дунеишхуэм щхьэ си закъуэ…

Мы дунеишхуэм щхьэ си закъуэ
Лъагъуныгъэм бий ищIар?
Хуиту зэ симыгъэбакъуэу
Зи псэм зыкъыкIэрищIар?

17.08.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 176

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: