Псалъэжь: Уэ бгъалIэри лIэркъым, уэ бгъатхъэри тхъэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

Къэплъыхъуэр

Мамырыгъэ

Ухуейкъым уэ зы дыщи –
ЩымыIэм мамырыгъэ.
Зыхозэрыхьыр гъащIэр,
ЩымыIэм мамырыгъэ.

Ныбжьэгъухэри зэщохьэ,
Мыгъуагъэр мэхъур куэд.
Хамыхыжыфу я щхьэр,
ЦIыху къабзэхэр мэкIуэд.

Ажалщ ихъуреягъкIэ,
Нэм къиубыдыр лъыщ…
Шынагъуэ псом ерагъкIэ
Хэт ухишын? Мамырщ!
25.06.2008

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 114

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: