Псалъэжь: Унэр игущ, жьэгур и псэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

Лъагъуныгъэ – сыту псалъэ гуащIэ…

Лъагъуныгъэ – сыту псалъэ гуащIэ!
Зэми псалъэ дахэу къыпщегъэхъу.
Ауэ къызгуроIуэ икIи сощIэ –
Ущыуамэ – зыри пхуимыгъэгъу.

19.08.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!




Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 161

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: