Псалъэжь: Бзаджэм лъакъуэ куэдщIэтщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

Къэплъыхъуэр

Лъагъуныгъэ – сыту псалъэ гуащIэ…

Лъагъуныгъэ – сыту псалъэ гуащIэ!
Зэми псалъэ дахэу къыпщегъэхъу.
Ауэ къызгуроIуэ икIи сощIэ –
Ущыуамэ – зыри пхуимыгъэгъу.

19.08.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 161

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: