Псалъэжь: НитIрэ пэт зэхуэдэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

КъызжеIэ, мыхъуми, зы псалъэ…

1КъызжеIэ, мыхъуми, зы псалъэ,
Къызэт мыупщIэми жэуап.
Пщэдей фIэкIа уэстыжкъым пIалъэ –
Бзу мыхьэнэ имыIэу сопI.

17.08.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 181

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: