Псалъэжь: ЩIыщIэ мэш бэвщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Уд бын ди бжыхь гъуанэ къыдоплъ. ((Шыбжий)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

КъызгурымыIуэурэ нэху щащ…

Иджы сыщысщ сэ, сымыжейуэ –
ЖыпIам гупсысэ сыхидзащ:
Зэми, къысфIощI уэркIэ сылейуэ,
Зэм, сыщогугъ зыгуэр убзыщI.

Япэм хуэдэжкъым гури, щхьэри,
А тIум я зэхуаку сыкъинащ.
Щхьэр зэгупсысрэ, гур зыхуейрэ
КъызгурымыIуэурэ нэху щащ…

09.02.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 152

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: