Псалъэжь: Зым и зэран щэм йокI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Жьэгудэсрилэ, псыкъуий ныбэф. (Къубгъан)

Къэплъыхъуэр

КъызгурымыIуэурэ нэху щащ…

Иджы сыщысщ сэ, сымыжейуэ –
ЖыпIам гупсысэ сыхидзащ:
Зэми, къысфIощI уэркIэ сылейуэ,
Зэм, сыщогугъ зыгуэр убзыщI.

Япэм хуэдэжкъым гури, щхьэри,
А тIум я зэхуаку сыкъинащ.
Щхьэр зэгупсысрэ, гур зыхуейрэ
КъызгурымыIуэурэ нэху щащ…

09.02.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 151

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: