Псалъэжь: ЦIыкIу щхьэкIэ, лъабжьэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Ди хъурей лыгъуапцIэщ. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

«КъудамэщIэ» — япэ тхылъ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«КъудамэщIэ» тхылъыр «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм зэгъусэу япэу къыдагъэкIа тхылъщ. Мы тхылъым къыщыбгъуэтынущ уси, прози, уэрэд хъуа усэхэри.

«КъудамэщIэ» тхылъым уеджэну ухуейм, къипхыфынущ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я тхылъхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и тхылъхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и тхылъхэр, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIуэкъул Иринэ и тхылъхэр, ГъукIэ Маринэ, ГъукIэ Маринэ и тхылъхэр, ГъукIэкъул Иринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Дзэгъащтэ Азэмэт и тхылъхэр, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия и тхылъхэр, КIарэ Альбинэ, КIарэ Альбинэ и тхылъхэр, Къаныкъуэ Анфисэ, Къаныкъуэ Анфисэ и тхылъхэр, Къашыргъэ Иннэ, Къашыргъэ Иннэ и тхылъхэр, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Къэзан ФатIимэт и тхылъхэр, Нартокъуэ Анжелэ, Нартокъуэ Анжелэ и тхылъхэр, НафIэдз Мухьэмэд, НафIэдз Мухьэмэд и тхылъхэр, Прозэ, Хъуэжэ Жаннэ, Хъуэжэ Жаннэ и тхылъхэр, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и тхылъхэр, Щомахуэ Залинэ, Щомахуэ Залинэ и тхылъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1 199

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: