Псалъэжь: Гъуагъуэми гъущэу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: МыкIуэф, мыфий, алащэ, щэныбэ. (Мэкъу Iэтэ)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Къэбэрдей

КъэбэрдейГъуэгуанэ кIыхь уэ зэпыпчащ,
Пшэчам хуэдиз уэ зышэча щымыIэ.
ИтIани нобэм укъэсащ,
Уи гур уэ зы лъэпкъ гуэрми хуэмыщIыIэу.

Ауэ мымащIэт лъэпкъ узубыдыныр,
Дэнэ лъэныкъуэкIи уэ закъуэрат зыхуейр.
КъэмыкIуэми сыт хуэдэ лъэпкъ – удыныр,
Зытрагъэхуэн я гугъэр Къэбэрдейрт.

Уи лъабжьэмкIэ щымыбэяум Тыркур,
УижьрабгъумкIи къыщытмэ Иран,
ИщIэныр къыхуэщIэнукъымэ уи гум,
ЗэхищIэм зэрыщыIэри Кърым-хъан.

Къыптеуэрт хъушэу махуэ къэскIэ, дауэ
ПщIыми уэ плъэкIырт къэбгъэувыIэн…
Зы лъэпкъ имыгъэзэжт уиубыдауэ,
ТекIауэ напэр я щIым илъэдэжт.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 290

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: