Псалъэжь: МыдаIуэ хьэрылъхущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

Къэплъыхъуэр

Къару схуэгъуэткъым ныбжесIэну…

Къару схуэгъуэткъым ныбжесIэну
Илъ псори си гум. ЩIэкIыр нэгу…
Си гугъэу езым зыхэпщIэну
БжезмыIэу псалъэ усфIокIуэд…

14.01.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 150

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: