Псалъэжь: ЦIыхуфэр Iувщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

Иужьу дэпщэщ услъэгъуа…

Иужьу дэпщэщ услъэгъуа?
Сыт хуэдэ усэт пхуэзусар?..
ГъащIэми дауэ ухэкIа?
ПщIыхь дахэми сыкъыхэкIа?..

26.01.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 136

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: