Псалъэжь: Дзыгъуэ нэпсейр шэм етхьэлэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

Къэплъыхъуэр

Илъ псори си гум бжезмыIэфми…

Илъ псори си гум бжезмыIэфми,
Iэнкун сыкъэхъуми услъэгъуам,
ЗиIэту си псэр лъэтэжами…
ЩымыIэт сщIэн, къысхуэбгъэгъуам.

Сихьэнти уафэм, къэзмыгъазэу,
Вагъуэм нэхъ нэхур къыпхуисхынт.
ХэзгъэтIысхьэнти ар уи набдзэм,
Сэ езыр сыужьэхыжынт…

Уэр папщIэ стынущ сэ си гъащIэр,
Хуит уэ зыр си гум ухузощI.
Изолъхьэри ар уи IэмыщIэ
Ар укI, ухуеймэ, гущIэгъу хуэщI…
05.12.08

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 154

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: