Псалъэжь: Умылъэгъуам щыхьэт утемыхъуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Иджыри зэ сэ сыкъызоплъэкIыж…

Иджыри зэ сэ сыкъызоплъэкIыж,
ИкIи солъагъу, сымылъэгъуар нэхъапэ.
Щыуагъэр куэду къыхызогъуэтэж
Сызыхэтам. НэхъыфI ар? Хъурэ гуапэ?

05.01.2010

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 130

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: