Псалъэжь: Хьэр улэунумэ, мэкъушэм ядокIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.

Гум жызоIэ…

Къэгъанэ, сыт иджыри пщIэнур?
Си гъащIэр зэтепкъутэпащ.
СхузэфIэмыкIыу сыбэуэну
Уэ пхузэфIэкIыр жызбгъэIащ…

07.07.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, АдыгэбзэкIэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 150

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: