Псалъэжь: Нэмыс здэщымыIэм насыпи щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

Гум къызжиIэр хъужыркъым си фIэщ…

Гум къызжиIэр хъужыркъым си фIэщ,
Сыхуэмейуэ щытащ уэр фIэкIа.
Сытым щхьэкIэ, секIуэу сэ ерыщ,
Дяку дэлъ лъагъуныгъэр сыукIа?!

04.02.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 149

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: