Псалъэжь: Выжь и махуапщIэ выщIэ и уасэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

Гум имыщIэм нэхъыфIщ къызжепIэныр…

Гум имыщIэм нэхъыфIщ къызжепIэныр,
Сыти ирехъу – псори, псори лейщ.
Пхуэзмыдэну абы уещэкIуэну.
Ухэмыт… сэ укъысхуей нэхъей…

29.01.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 146

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: