Псалъэжь: Сэлам лей хъуркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Къэрабэу плъыфэ, уафэм едзэкIа. (Лэгъупыкъу)
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.

Гъуэгум сфIощI, уэрыншэм, кIэ имыIэу…

Гъуэгум сфIощI, уэрыншэм, кIэ имыIэу,
Сыдэпщейуэ, сыдэпщейуэ бгым…
Ищхьэм сынос иджыпсту щыжысIэм
Къэхъужауэ си хъуреягъыр хы…

24.12.1202

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 137

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: