Псалъэжь: ХабзэмыщIэ емыкIухьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

Дыгъэр зэ къыкъуэплъыжатэм…

Дыгъэр зэ къыкъуэплъыжатэмДыгъэр зэ къыкъуэплъыжатэм,
Ди жыг цIыкIухэр къэгъэгъэнт,
ЩIыIэр пщIантIэм дэкIыжатэм,
Махуэ кIэщIхэр кIыхь хъужынт!
2005

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 186

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: