Псалъэжь: Малъхъэрэ шыдрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

Къэплъыхъуэр

Дунеижьыр къыстеукIуриящи…

Дунеижьыр къыстеукIуриящи
Сыбэуэн ерагъыу слъэкI къудейщ…
Гугъэ лъэпкъ сиIэжкъым. Сыгъуэщащи,
Къэунэхуни дахэу си пщэдейр?..

09.01.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 145

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: