Псалъэжь: Щэ зыгъэдэIуэфыр щэ я уасэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: ЗэкIэрыблаблэу блыным еубгъуа. (Уанэ)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

Дунеижьым ущыслъыхъуэу…

Дунеижьым ущыслъыхъуэу
Гъуэгуу щыIэр зэпысчащ.
Псыи, уафи къэзмыгъанэу
Гу зимыIэм сыщещащ…

06.04.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 131

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: