Псалъэжь: Зи вакъэ зэвым и дунейри мащIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Дэнэ уздэщыIэр – узмыгъуэт…

Дэнэ уздэщыIэр – узмыгъуэт.
ДаIэ вагъуэ нэхур – сымылъагъу.
Сэмырамэ уэ узэжьэр хэт?
СщIам уи жагъуэ мы зэм къысхуэгъэгъу…

15.06.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 133

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: