Псалъэжь: Унэхъунум гуоуж макъ и тхьэкIумэ иIуэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

Дапщэщ къызэптыну гъащIэ…

Дапщэщ къызэптыну гъащIэ?!
БлэкIам сегупсысу фIэкI
ЩIэуэ къэхъур Iейуэ мащIэщ –
Е, ара сэ схузэфIэкI?..

10.08.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 136

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: