Псалъэжь: Фадэр зи ныбжьэгъум жып гъуанэ щIэтщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

Дамыгъэ

Къэрал къэскIэ иIэщ и дамыгъэ,
Ирипагэу, хуищIэу хузэфIэкI.
Хэти мазэ, хэти бгы, хэт дыгъэ,
ЯгъэлъапIэу дахэу кърахьэкI.

Зауэ гуащIэ щIидзэми мыгушхуэ,
Я дамыгъэр лъагэу мыIэтам.
Къэтэджын хунэмысын а махуэм,
ЩIэзэуэныр зэтракъутам.

Ди къэралми игъуэтащ дамыгъэ –
Ди къарур, дэ тхузэфIэкIыр къощ.
Дэ цIыху псоми ар тхуэлыду дыгъэу
Дунеишхуэм екIуу къыщыхощ.
18.06. 2008

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 98

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: