Псалъэжь: Нэм псэр зыщIешэ, гум гур къреджэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

БжесIэну сызыхуейр къимыкI си усэм…

БжесIэну сызыхуейр къимыкI си усэм,
Псалъэ сримыкъурэ, е къезмыгъэзэгъ?!
Хьэмэ, сыхуейкъэ стхыну нэгъуэщI гъыбзэ,
КъыпэкIуэжыныр щысщIэкIэ – ныбжьэгъу…
09.02.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 153

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: