Псалъэжь: Унэхъунум гуоуж макъ и тхьэкIумэ иIуэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Жьэгудэсрилэ, псыкъуий ныбэф. (Къубгъан)

Къэплъыхъуэр

Благъуэ

А щIалэжьу ещхьым благъуэм
МыIэрысэу щитI ишхащ.
Гуэдзу, хьэуэ илъыр гуэным,
А нэпсейм IэщIэкIуэдащ.
Бабыщитхуи, хыви, гууи,
Жэми, чыцIи, уни, гуэщи,
Фызыжь гуэри Iейуэ кIийуэ
И жьэм ехьыр. ЗимыщIэжу.
МыувыIэу щIалэжь благъуэм
Ешхри ешхыр, зимыгъэнщI.
Шхын иухащ, колхоз абрагъуэр
Иджы дэ ди деж къэс сфIощI!
2006

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 200

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: