Псалъэжь: Уи гъунэгъур ун Iэнэгъумэ, уехъулIащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Бгым утету къесмэ уэс…

Бгым утету къесмэ уэс,
Пэжкъэ? – Iейуэ гугъущ.
Ауэ псынщIэу къыплъоIэс
УиIэмэ ныбжьэгъу…
23.08.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 183

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: