Псалъэжь: Мывэ сыныр мэкIуэдыж, мыкIуэдыжыр уэрэдщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

Бажэ цIыкIу

Бажэ цIыкIуБажэ цIыкIу, умыкIуэ къуажэм,
КъыпфIэщI щхьэкIэ уэ утхъэн,
Узэрелъэм хуэдэу куэбжэм,
Хьэр къуожэнщи уачэтхъэнщ.
Уи кIэ кIыхьу кхъуэщыныфэр,
Къедзэкъэнщи, хьэм пичынщ
Бажэ шыру факъырафэ
Къомыр гъуэм хьэлэч щыхъунщ.
Абы нэхърэ мэз джэд цIыкIум
Уэ ещакIуэ, къохъулIэнщ.
ЩтэIэщтаблэу уи шыр тIэкIум
Я гуфIэгъуэми хэхъуэнщ.
2005

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 244

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: