Псалъэжь: Делэр 6лагъэ гъэкIуэдщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Iуащхьэ щIыб бгъитI щызэрошх. (Лэныстэ)

Къэплъыхъуэр

Бажэ цIыкIу

Бажэ цIыкIуБажэ цIыкIу, умыкIуэ къуажэм,
КъыпфIэщI щхьэкIэ уэ утхъэн,
Узэрелъэм хуэдэу куэбжэм,
Хьэр къуожэнщи уачэтхъэнщ.
Уи кIэ кIыхьу кхъуэщыныфэр,
Къедзэкъэнщи, хьэм пичынщ
Бажэ шыру факъырафэ
Къомыр гъуэм хьэлэч щыхъунщ.
Абы нэхърэ мэз джэд цIыкIум
Уэ ещакIуэ, къохъулIэнщ.
ЩтэIэщтаблэу уи шыр тIэкIум
Я гуфIэгъуэми хэхъуэнщ.
2005

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 241

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: