Псалъэжь: ПцIы IэфI нэхърэ пэж дыдж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Аркъудейщ зэрыхъури си гъащIэр…

Аркъудейщ зэрыхъури си гъащIэр,
СощIэ быдэу – сиIэкъым пщэдей…
Ауэ пэжщ, сэ схузэфIэкIа мащIэм
Си гугъакъым къизгъэкIыну Iей.
31.03.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 146

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: