Псалъэжь: ХьэщIаIпIэр фIыми, уи унэжь нэхъыфIыжщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Къэрабэу плъыфэ, уафэм едзэкIа. (Лэгъупыкъу)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Аргуэру си щхьэм итщ мэкъами…

Аргуэру си щхьэм итщ макъами
СлъэмыкI зы псалъэ щIэзгъэувэн.
ХуэзмыгъэкIуэфу къэзгъуэтами,
ЗыфIызотхъыж. Хэт ар къищIэн?!
17.07.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 148

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: