Псалъэжь: Къуэ закъуэрэ нэ закъуэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

Къэплъыхъуэр

Аргуэру си щхьэм итщ мэкъами…

Аргуэру си щхьэм итщ макъами
СлъэмыкI зы псалъэ щIэзгъэувэн.
ХуэзмыгъэкIуэфу къэзгъуэтами,
ЗыфIызотхъыж. Хэт ар къищIэн?!
17.07.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 148

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: