Псалъэжь: Нэпсейр насыпыншэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Ди хъурей лыгъуапцIэщ. (Къэб)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

Арат, къэсщIащ сэ узыхуейр…

Арат, къэсщIащ сэ узыхуейр,
Уэстати си гур, ущысхьакъым.
Ауэ, уэ зырти ар зызейр,
Зэран сэ зыкIи сыпхуэхъуакъым…
15.03.2009

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 162

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: