Псалъэжь: Дыгъужьым ишхари имышхари тохуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

Къэплъыхъуэр

Анэ насыпыфIэ

Анэ насыпыфIэ— Анэ, ущIэшхыдэр
Сыт, зыгуэр къэхъуа?
— Къэтщ уи къуэш, уи шыпхъур
ЩIыгъуу, дэнэ кIуа?
КъокIуэкI гъунэгъу нанэ,
КъикIащ и гурыфI:
«Уи насыпщ уэ, анэм,
УиIэщи быныфI.
КъапхъэнкIащ си пщIантIэр
Унэр къалъэсащ.
ЕхькIэ гугъу, мыпщIантIэ,
Лажьэхэу есащ!»

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 228

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: