Псалъэжь: ПцIыупс и кIапсэ кIыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

Къэплъыхъуэр

Адыгэбзэ

Дэнэ лъэпкъ сыщымыIами,
Си бзэр зэи сщымыгъупщэжа.
Урысыбзэ, е англыбзэ сщIэми,
Псом нэхъ япэ уэращ изгъэщар.

ЦIыху сыхэтми псалъэу нэгъуэщI бзэкIэ –
СигукIэ сытым дежи уэзыращ
Сызэрыгупсысэр. СыбауэхукIэ,
Усхуэлыду, сщIыгъуу ущытащ…
04.01.2008

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бзэм теухуа усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 197

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: