Псалъэжь: ЛIэныгъэр Iыхьэмыгуэшщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

Адыгэбзэ

Дэнэ лъэпкъ сыщымыIами,
Си бзэр зэи сщымыгъупщэжа.
Урысыбзэ, е англыбзэ сщIэми,
Псом нэхъ япэ уэращ изгъэщар.

ЦIыху сыхэтми псалъэу нэгъуэщI бзэкIэ –
СигукIэ сытым дежи уэзыращ
Сызэрыгупсысэр. СыбауэхукIэ,
Усхуэлыду, сщIыгъуу ущытащ…
04.01.2008

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бзэм теухуа усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 253

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: