Псалъэжь: Акъыл зиIэр еджэнкIэ ирикъуркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: АдрыщIэ лэгъуп цIыкIу къыщовэ. (Лулэ)

Къэплъыхъуэр

Адыгэбзэ

Дэнэ лъэпкъ сыщымыIами,
Си бзэр зэи сщымыгъупщэжа.
Урысыбзэ, е англыбзэ сщIэми,
Псом нэхъ япэ уэращ изгъэщар.

ЦIыху сыхэтми псалъэу нэгъуэщI бзэкIэ –
СигукIэ сытым дежи уэзыращ
Сызэрыгупсысэр. СыбауэхукIэ,
Усхуэлыду, сщIыгъуу ущытащ…
04.01.2008

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бзэм теухуа усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: