Псалъэжь: Къоуэм уемыуэжмэ, Iэ пфIэту укъищIэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

ГъащIэм къыддытетщ…

ГъащIэм къыддытетщ
Дуней дахэм дэщIэращIэр.
Бзэм и къудамэщIэщ
Пэрыхьэту нэм и плъапIэр,
ГъащIэм къыддытетырщ
Дыунэну хэт зыфIэщIыр?!
Бзэм и щIыб къигъазэм.
Ар кIуэдыжщ дыкъэнакъэ,
Гъуэмылэншэ фалъэу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бейтыгъуэн ФатIимэ, Бейтыгъуэн ФатIимэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 235

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: