Псалъэжь: Анэ быдзышэм щIакхъуэри кхъуейри хэлъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

Къэплъыхъуэр

Бжьакъуэ папцIэщ, жьакIэ кIыхьщ…

***Ажэжь

Бжьакъуэ папцIэщ, жьакIэ кIыхьщ,

Iэщу дэтым я пащтыхьщ.

Шы мыгъасэу къелъэтыхь,

Хадэ утэщ, сыт бэлыхь.

(Ажэжь)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, Къуажыхь, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 249

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: