Псалъэжь: Бжьэрэ пэт я бжьапцIэр яукIыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)

Къэплъыхъуэр

Хьэтх (Хьэх Сэфарбий деж)

Хьэтх

Хьэх Сэфарбий деж

Пасэу хьэсэм сыхыхьатэм,
Хьэуэ сыт хуэдиз къэсхат?
Ислъауэ гъунэ щытатэм,
Зэрыхьэсэу сысей хъуат.
Япэ къэсым хьэ ищIэфтэм,
ЦIыхуу щыIэр дехъулIат,
Ар къохъулIэр талант зиIэм,
Къэсыжащ хуэхейр талант.
ЩIыр зэтес ищIауэ пасэу,
Хьэхым гъэ къэс хьэ бэв Iуехыр,
Феплъыт хьэмым самэу телъым,
Ахэр псори Хьэхым ейщI
Сэфарбий пашэгъу сищIатэм,
Гъэр икIыху сыдэлэжьэнт,
Си лэжьэкIэр игу ирихьтэм,
УлахуэфIи къызитынт.
Хьэ Iухыгъуэм пIалъэ иIэщ,
Iуэн яухым щIыр явэж,
Хьэтхым «табелъхэр» итыжым,
Хьэхым хьэкъыр къыратыж.
Сэ сфIэфIщ образхэр «сыхьэхми»
Хьэтхым ар къищIауэ собж.
Сэ сытету Хьэрэкхъуэрэ,
Дунейр куэдрэ къэсплъыхьащ,
Бахъсэн псыхъуэ и кIыхьагъкIэ,
Си нэр жану сриплъащ.
Шэрэдж Iуфэ щалъхуа Хьэтхым
Дамэ тету къыщIэкIащ,
Ар къуршыбгъэхэм я гъусэу,
Сяпэ ищри, уэгум кIуащI
Сэри си жьэр IэкIэ пхакъым,
ЖысIэжынур си мелуанщ,
Хьэтхым «хьэм» сыкъыхимыхум,
Си хъыбар фэ зэхэфхынщI
«Зи закъуэм сытхэр и махуэ»!
Iэхъуэ башыр хьэзырщ,
IэнатIэ мыгъуэщ уощIэ,
Хьэтх гъуазэм и къуэкIэ
ди Сэфарбий.
Хьэрэкхъуэрэ хъупIэфIхэр иIэщ,
Сэ абы чыцIыхъуэу ситащ,
Къуршыбгъэхэр си дамэм тесу,
Я гъусэу бгы гъуанэм сисащ.
Бэм ящIэу уэ уусакIуэщ,
Дунейм укъацIыхуащ.
Хьэтх гъуазэм и къуэкIэ ди Мыхьэмэтым
Уэ и фэеплъхэм уащыщщ.
ЗэикI уи къалэмыр мыбзэщхъуу
Утхуэпсэуну — фIэхъус!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Жэмыхъуэ Iэбубэчыр, и прозэхэр, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 14

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: