Псалъэжь: Хьэхурэ щIыхуэрэ зэIахыу хабзэжьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Мэфий, мэкIий, хьэкъугъыр къреш. (Жьапщэ)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Уахътыншэ

ГъащIэр зэзгъэщхьыр тхылъышхуэ гуэрщ, езы цIыхум итхыжрэ къыдигъэкIыжу. Ауэ ар хьэзыр, нэщIыса щыхъур дунейм уи щIыб къыщыхуэбгъазэрщ, иужьрей точкэр щыбгъэувыр уи гъащIэ Iыхьэр щыбух дакъикъэрщ. Ди Тхьэшхуэрщ редактор нэхъыщхьэу а тхылъым хуэувыр, абы иIэнкIэ хъуну сюжетри зи IэмыщIэ илъыр аращ. Сурэт щхъуэкIэплъыкIэхэмкIэ гъэнщIауэ къыщIидзынуми, псэр зыгъэжабзэ, гур зыгъэгъу теплъэгъуэхэм уащыхуэзэнуми, таурыхъ хьэлэмэтыщэу и кIыхьагъкIэ щIэбджыкIынуми е нэпс шыугъэкIэ напэкIуэцI куэд бгъэнщIынуми — зыкъомкIэ зэлъытар тхылъыр зытхырщ. Нэмытхыса хъуа тхылъым и напэкIуэцIхэм дерс къызыхахын ирагъуатэрэ упэмылъыщу пфIызэрадзэкIмэ, тIэунейрэ уи кIэн къикIащ. Аращ дэтхэнэ зы авторми и хъуэпсапIэр. НэхъыбэжкIэ Алыхьым и нэфIыр къыщыпщыхуар тхылъыр къахуэбгъанэрэ уэ ущамыгъуэтыжым и деж абы и напэкIуэцIхэм ириплъэж, щIэзыджыкIыж, уи цIэр фIыкIэ зыгъэIу уи ужь къинамэщ. Апхуэдэ тхылъ щхьэпэ дунейм къытезынэ цIыхум и псэр уахътыншэщ, и IэдакъэщIэкIымрэ и гуащIэдэкIымрэ лIэщIыгъуэкIэрэ лъэпкъым къыдокIуэкI, и акъылыр иригъэлажьэу, и дуней гъащIэм гъуэгугъэлъагъуэ къыщыхуэхъуу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия и прозэхэр, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 277

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: