Псалъэжь: Закъуэныгъэр мыгъуагъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

Сурэт

Куэд щIауэ зэздзэкIыжа хьэпшып гуэрхэм къахэзгъуэтэжа сурэтыр зэпызоплъыхь. Зэманым зи фэри зи теплъэри дэкIуэдам изгъуэтэжыр уи нитIырщ. Дауэ сщыгъупщэнт а тIур?! Вагъуэхэм я пIэкIэ нэхэр уафэгум къыщагъэхутами, тынш дыдэу ууейхэр къахэзгъуэтэжыфынти! СощIэж си нитIым къащIэжа нэпсу абыхэм ятелъэдар зыхуэдизыр. Аркъудейрт — сурэтырт уэ уигу схупыкIыгъар. Ауэ ари сфIэнасып цIыкIутэкъыми, «зэзгъэзахуэурэ» зризгъэкъурт. ЩызигуфIэгъуи гуныкъуэгъуэ сыщыхэти здэщIыгъут. Дауэ сыкъибгынэнт — щхьэхуимыту махуэм си гум пэгъунэгъуу къесхьэкIырт, жэщкIэ си пIэщхьагъыр гъэтIылъыпIэ хуэсщIыжырт. Си гуфIэгъуэу, си насып кIапэу схъумащ куэдрэ. Куэд дыдэрэ, езыр-езыру лъэныкъуэ езыху. Иджы, соплъри, игъащIэм си Iуэху хэмылъами ярейуэ, спэжыжьэщ, си хамэщ. Пэжщ, си блэкIам щхьэхынэ-щхьэхынэу сыхагъэджыхьыж, ауэ зыкIи си гум къылъэIэсыфыркъым, си псэр ягъэпIейтеижыфыркъым а нитIым. МалъхъэдискIэ щIагъэкIуэсыкIам ярейщ сызыщIэзышэ малъхъэдисагъыу, IэфIагъыу ящIэлъар. Ауэ си фIэщ сщIыну сыхуейкъым а тIум си гум ирадзу щыта лыгъей мафIэм къыщIэщэща яжьэр лъэужьыншэу жьым ирипхъэнкIыкIыжауэ. Арауэ къыщIэкIынщ си нэпсри схуэмышыIэу къезыгъакIуэр. Ауэ сыткIи сэбэпыж ари, сыткIи хуэныкъуэ? Куэд щIащ ар нэпс шыугъэкIэ псыхьа зэрыхъурэ. ИджыкIэ нэхъыщхьэр зыщ — сыт есщIэн хуейр зэрымыщIэкIэ къыкъуэкIыжа сурэтым? Зыхуэмеиж тхылъымпIэжьым и гъуэгум тезгъэувэну? МафIэм пэрыздзэну? Хьэмэрэ… Дауи гукъэкI сщIыхха а псор, нэлатым я нэхъ Iейр къыстехуэниI Зесхьэн, схъумэн Iуэху зесхуакъым, нэгъуэщIкъым, сэра сытми зи фIыщIэр ар иджырей къызэрысар — ди Iхьэшхуэрщ. Сурэтыр схуихъумэкIэрэ сыкъихъумащ — насыпыр гъунэгъу къысхуащIу, гукъыдэжым сыщимыгъащIэу, гуныкъуэгъуэ зэхуэмыдэхэр спигъэIэщIэу. Сыкъызэрихъумари а сурэтымкIэщ. Сыкъ­ихъумащ сурэтым! Иджы, хэт ищIэрэ, гъэунэхупIэ сихуауэ арагъэнкIэ мэхъу. Дауэ сегуэуэн апхуэдизрэ сыкъэзыхъумам, зи нур кIапэ сытетам?! ГъащIэ хьэкъыу зыхуэзгъэувыжыпхъи схузэфIэкIыху, си къару пэлъэщыху, си акъылым къитIэсэхуIа а сурэтыр схъумэжыну — гъэпщкIуауэ, бзыщIауэ, сыхуэгумащIэрэ згъафIэу, зэпэслъэщIыхьрэ къыщыщIынIакIэ сытешыныхьу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия и прозэхэр, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 250

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: