Псалъэжь: Щхьэ къуийм и лажьэ щхьэ псэум ищIэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Жьэгудэсрилэ, псыкъуий ныбэф. (Къубгъан)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

ПщыхьэпIэ гъащIэ

Аргуэру къэдыгъуауэ сыногупсыс. ГъэпщкIуауэ си пщIыхьым укъыхызошэ. ЖэщкIэрэ си пщIыхь ущызгъэфIэнырщ сэ гугъапIэу къысхуэнар. ПщIыхьэпIэ зэфэзэщу есхьэкIыну сыхьэзырщ си гъащIэр, уэ ущысщIыгъур аращи. Iезырым я нэхъ хьэлъэр къыщыстыболъхьэ нахуапIэм. Дыгъэ бзийхэм гур щагъэхуабэ, къуалэбзуубзэм дунейр щагъэщхъуэкIэп-лъыкIэ, нэхугъэм и нурым щIымрэ уафэмрэ зэпызыщIэ псоми хуиту ущыхигъаплъэ зэманыр жагъуэгъу къысщыпщIащ уэ. КIыфIыгъэм сыпыбогъаплъэ, вагъуэхэм сахуэбогъэжыIэщIэ, жьынду джэ макъыр макъамэ гуакIуэу си тхьэкIумэм къыбогъэувэ. Махуэм узихамэщ, сызытет дунейм щекIуэкI псоми уи гур хуэмывэщ, уи лъэр хуэабрэмывэщ…

Дыгъэм къыпкърыкI хуабагъэр жэщкIэрэ ихузэщIэзгъэст мафIэм къыпхихуу аращи, зэгуэр си ищIыхьым ухэкIыу дыгъэ куэщIым щыблэ мафIэр зэхыумыгъэкIыж. Си къару пэмылъэщу къещэщэхынкIэ хъуну яжьэм къыхэлъэлъ дэпым и зы хъуаскIэ къыптехуэным сытошыныхь. Ауэ абы щыгъуэми къэзгъуэтыфыиущ хэкIыпIэ — уэшхыу сыкъыптешхэyщ. ЗыгуэркIэ схуэмыубыду си нэпс хэткIуэрэ уи уIэгъэм зэраи сызэрыхуэхъуикIэ хъунур зыщызмыгъэгъупщэурэ. Уэ сыпщыгъупщагъэххэми, умыцIыхуж си псэр ныпкIэлъожэ, уи цIэр къиIущэщу, уи Iуплъэгъуэ хуэлIэу. Ауэ уи теплъэри уи плъэкIэри къыхуэщIэжыркъым, кIыфIым ухэзэрыхьащи. Зэ нэхъ мыхъуми нэхуу зыкъебгъэлъэгъуамэ, игъащIэкIэ узыщигъэгъупщэнтэкъым икIи уигъэгъуэщэнтэкъым пщIыхьэпIэм хэпсэухь псэ тхьэмыщкIэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия и прозэхэр, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 260

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: