Псалъэжь: Iэзэ мыхъу псэхэхщи, молэ мыхъу гуихщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

Пэж

Сытым хуэдэу си гум укъэкIа! Сынаджэ, сынэлъаIуэ пэтми, уи ныбжь къудейм гущIэгъуншэу сыхуогъэныкъуэ. Узэхэсхыну, сыпIущIэну, си дуней гъащIэм укъыхэсшэну си нэ къызэрыпхуикIыр къысхуэмыIуэтэнкIэ сошынэ. Сошынэ, икIи сопIейтей афIэкIа си гъащIэм укъыхэмыхьэжыну къысщызыгъэхъу гупсысэхэр си щхьэм къыщиджэразэкIэ. ЗэкIэ ущымщ, усэро дэгущ. Уэрэ сэрэ дызэпэжыжьэщ, дызэпэжыжьащэщ. Жьыбгъэмрэ жьапщэмрэ зэфыщIэуа си гупсысэхэм зэгуэр дыгъэпсу уакъыхущIэкIыжынкIэ согугъэ. ЗгъэтIыгъуэ а ЩIэблэ 40 си гугъэ кIапэрщ теплъаджэ сфIэхъу си гъащIэм псэ къыхэзылъхьэжыр. Нэ жанкIэ мы дунейм утезыгъэплъэфыну щыIэу къысщыхъур зы закъуэщ – уи закъуэщ, уи закъуэпцIийщ… Закъуэныгъэрэ зэш зэфэзэщкIэ укъызэтэурэ си фэр йох, укъысхуэхъукъым зыкIи бампIэдэх. Зи нэм бжэгъуу ущIэуэ уи бий къомым зэщIащтащ мы дунейр, къаплъэнэфхэмрэ пцIыIуэпцIышхэмрэ я фащэр хуэфIыпсу зыщатIэгъа мы дуней домбейр. Уи лъапсэр зыунэщIыну, уи къуэпсыр зыгъэгъуну щIэхъуэпсхэм я мурадым гъуэгу ебгъэгъуэтынкIэ Iэмал иIэкъым. Зэгуэр дунеижь жьэгум урижьантIэдэсу зэрыщытар, фIэщхъуныгъэмрэ дахагъэмрэ я нуркIэ угуашэу укъызэрекIуэкIар цIыхум яIэщIэхужыпэмэ, мис итIанэщ шынагъуэм и лъахэм щхьэхуимыту дыкъыщихутэнур. Уэращ зи нэр щапхыкIыу, щIэткIукI-щIэсыкIыр къызыхуагъакIуэу щыхупIэм тIэкIу-тIэкIуххэурэ щхьэдадзыхыр, щхьэдагъэукIуриехыр… Уэращ дыгъэм и гъэфIэн закъуэр, мазэгъуэ жэщым и нурыр, уафэр тхуэзыгъэкъащхъуэ, щIылъэр тхуэзыгъэщхъуантIэр. ТегушхуэгъуафIэ узыщIа уи жагъуэгъу мыфэмыцхэм уазэрытекIуэн, зэрыхэбгъэщIэн къару лъэщ пкъуэлъщ уэ. ЕбгъэрыкIуэ, ищIыкI ер, тегушхуи зылъыгъэсыж тепщэгъуэр. Захуагъэм уриуэчылрэ пцIым уриажалу, цIыкIуми инми урагурыфIыгъуэрэ уи хьэмтетыгъуэр имыухыжу мы ЩIым утетын хуейщ Уэ. Уэрыншэу гъащIэр дыджщ, купщIэншэщ. Сызэхэх, сызыхэщIэ, си джэ макъым къыпэджэж, си Пэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия и прозэхэр, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 238

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: