Псалъэжь: Бзаджэ уи пашэмэ, бзаджэ ухуешэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

НэщIэбжьэ

Мырзэбэчт быным я нэхъыщIэр. Арат адэжь лъапсэр къызыхуэнар.И щхьэгъусэ Лузэрэ абырэ зы къуэрэ зыпхъурэ яIэт. Я щIалэ Аслъэнбэч бын нэхъыжьт. Къуажэм нэхъ хуэщIауэ, хэIэтыкIауэ зы унагъуэ дэсмэ, мыхэр етIуанэт. Мырзэбэч ахъырзэман гуэрт.

Абы и унагъуэр хуэныкъуэ щымыIэу игъэпсэурт, хуэмыщIахэм, бын куэд зиIэхэм, жьыкIэфэкIэхэм защIигъакъуэрт, гузавэу къекIуалIэ зэримыгъэщIэхъуным и ужь итт. Къызыхихынрэ псапэ зыхитыкIынрэ иIэми и закъуэртэкъым. Сэ схузэфIокI, жиIэу зимыIэм нэмыплъ ириту, хьэмэрэ былымаблэу зэи плъагъунутэкъым. ЗэрыжаIэу, и Iэгу и Iэнэу дунейм тетт. Псапэу ищIар пщIыкIэ, тIощIкIэ гъэбэгъуауэ Алыхьым къритыжырт езыми. Ауэ, сыт хуэдиз мылъку бгъэдэлъми, и унагъуэр хэIэтыкIауэ, зэпэщу имыгъэпсэуми, псори IэфI къыщызымыщI зы гукъеуэ гъэтIылъа иIэт абы. Къыхуэзыхьыр и къуэ Аслъэнбэчт. Махуэ къэс нэхъ къэтIэта, нэхъ убгъуа хъурт адэм и гукъеуэр. Аслъэнбэч школым щыщIэса илъэсхэм щIалэ Iэдэбу, адрейхэм щапхъэ трахыу, и адэм хуэфэщэжщ, жригъэIэу щытащ.

Школ нэужьым ар щIагъэтIысхьащ КъэбэрдейБалъкъэр къэрал университетым и юридическэ факультетым. Езым и нэ къыхуикIыу къыхихат юрист IэщIагъэм хуеджэну. Ипэ зэманхэм щытхъу иIэу, «фIырэ» «фIы дыдэкIэ» еджэу екIуэкIащ. ЕтIуанэ курсым нэсауэ, къызыхэкIари къыщIэхъуари ямыщIэу, Аслъэнбэч и адэ-анэм къахуэкIуэжащ, сыкъыщIадзыжащ, жиIэри. Лузэрэ Мырзэбэчрэ ар гущIыхьэ ящыхъуащ. ПцIы хэмылъу, адэ-анэм гу лъатат иужьрей зэманым я къуэм и дуней тетыкIэм зэрызихъуэжам, куэдкIэ нэхъ гу щIыIэ зэрыхъуам. ЩIалэм и анэм сом лей гуэрхэр щIэхщIэхыурэ IэщIигъэкIырт. Лузи ахъшэр абы иритырт, зытригъэкIуадэр имыщIэми, щэхуу, и щхьэгъусэм щибзыщIурэ. ЩIалэщ, ныбжьэгъу щиIэкIэ, гуп щыхыхьэкIэ, адэм иритыр къемэщIэкIыу къыщIэкIынщ, жиIэрт. Хуейтэкъым и щIалэ закъуэр зыхэтым яхэмыгъуэщэну. Арат анэм псори зытрищIыхьыр. Аслъэнбэч и Iуэхум и пэжыпIэр зэхигъэкIыну адэр еджапIэм къыщыкIуам къыжраIар зэхиха нэхърэ, занщIэу яхьрэ къэзылъхуахэм бгъуралъхьэжамэ, нэхъ къищтэнт. –Уи къуэм, ефауэ къакIуэурэ, и напэр зытрехыж. Дэ абы депсэлъащ, зэманкIи делIэлIащ, ауэ зэпигъэуакъым. КъедэIуакъым ди жыIи. Фэри абы фыщыгъуазэу щытын хуейщ, дапщэрэ ныфхуэтIуэхуа?! Иджы, сыт, псори зэфIэкIащ.

Абы къэгъазэ иIэнукъым мы еджапIэм. Аращ Мырзэбэч жэуапу къыпихар еджапIэм и унафэщIым. Дауи, апхуэдэ псалъэхэм адэр гупсысэ куум хадзащ, и жейр фIагъэкIуэдащ, и гъащIэм щIэлъ IэфI псори щIашу хуежьащ. ЗэлIзэфызым я щхьэм яхуигъэзагъэркъым я къуэм и дуней тетыкIэ хъуар. Къайгъэншэу, зэгурыIуэу зэдекIуэкI зэщхьэгъусэхэм я зэхуаку псалъэмакъ къыдэхъуэу хуожьэ. Аслъэнбэч унагъуэм къыщемыкIуэлIэжыр нэхъыбэу, къыщы кIуэж зэзэмызэми ефауэ и ныбжьэгъухэм къралъэфэлIэжу аращ. Илъэс тIощIым зымащIэкIэ фIэкIа щхьэдэмыха щIалэм и гъащIэр и IэкIэ зэрызэпиудыжыр зылъагъу адэ-анэм ар яфIэгуэныхь щыхъуи къыхокI, хузэгуэпу хьэлъкъ гъэбыдакIэ унэм щыщIаубыдэри нэхъыбэщ. Ауэ фадэм щхьэхуимыт ищIа щIалэм адэ-анэм къазэрыIэщIэкIын Iэмал зэхуэмыдэхэр къегъуэтри, и ныбжьэгъухэм яхохьэж. Мырзэбэч, щIы зытеувэр имылъагъуж хъуами ярейуэ, уэрамым щрикIуэкIэ, сэлам къезыххэм зэрарихыжын хуейр къыгурымыIуэжу къэнащ.

И къуэм хуиухуа лъапсэ дэгъуэр, хузэтрилъхьа мылъкур сыту ищIыжын иджы? Дауэ къригъэгъэзэжыну илъэсым щIигъуауэ къемыкIуалIэ щIалэм? Сыт хуэдэ ущие дахэхэр къэна абы жримыIэу? Сыт хуэдэ губжьыра иджыри тримыкъутар? Аслъэнбэч къалэм щагъэкIуам пэщIэщIэгъу къыхуэхъуахэм, гъуэгум я нэхъ пхэнжым тезыгъэувахэм я адэ-анэхэри хэту пIэрэ мыпхуэдэ бэлыхь? Хьэмэрэ ахэр, къэзылъхуахэри езыхэм хуэдэу, псори зэщхьу ара? Гупсысэ мыуххэр щызэблокI Мырзэбэч и щхьэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Жамбэч Рабия и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 425

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: