Псалъэжь: Дзэм иуфэкъа лъахэрэ мацIэр зыпхыкIа хадэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: МыкIуэф, мыфий, алащэ, щэныбэ. (Мэкъу Iэтэ)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

Гупсысэр — псалъэкIэ

Дыгъэм къыпкърыкI хуабагъэр жэщкIэрэ пхузэщIэзгъэст мафIэм къыхэкIыу аращи, зэгуэр си пщIыхьым ухэкIыу дыгъэ куэщIым щыблэ мафIэр зэхыумыгъэкIыж. Си къару пэмылъэщу къещэщэхынкIэ хъуну яжьэм къыхэлъэлъ дэпым и зы хъуаскIэ къыптехуэным сытошыныхь. Ауэ абы щыгъуэми къэзгъуэтыфынуш хэкIыпIэ — уэшхыу сыкъыптешхэнщ. ЗыгуэркIэ схуэмыубыду си нэпс хэткIуэрэ, уи уIэгъэм зэран сызэрыхуэхъункIэ хъунур зыщызмыгъэгъупщэурэ. Уэ сыпщыгъупщагъэххэми, умыцIыхуж си псэр ныпкIэлъожэ, уи цIэр къиIушэщу, уи Iуплъэгъуэ хуэлIэу. Абы уи теплъэри уи плъэкIэри къыхуэщIэжыркъым, кIыфIым ухэзэрыхьащи. Зэ нэхъ мыхъуми, нэхуу зыкъебгъэлъэгъуамэ, игъащIэкIэ узыщигъэгъупщэнтэкъым икIи уигъэгъуэщэнтэкъым пщIыхьэпIэм хэпсэухь псэ тхьэмыщкIэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия и прозэхэр, Прозэ, Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 275

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: