Псалъэжь: Нэр ээмыплъмэ, гур зэщоплъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Зи пэр папцIэ, зи кIэр гъуанэ. (Мастэ)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Журналист

Лъагъуэр гъуэгум хуокIуэ романым щыщщ

Къамбот лъапэкIэ тету унэм къыщIокI, къидыгъуIа нэхъей. Хуейкъым унагъуэм къащIэну. КъащIэмэ, Iуэхуракъэ, здэкIуэмкIэ, щIэкIуэмкIэ, къыщыкIуэжынумкIэ… Iэджэми Iэджэрэ щIэупщIэнущ, анэри щхьэгъусэри зы хъужынурэ. ЕмыкIу пщIы хъунукъым ахэри, мэгузавэ мыгъуэри аращ. Псори къыгуроIуэ щIалэм, ауэ ищIэркъым яжриIэнури. ДокI, ауэ дэнэ здэкIуэр? ИщIэркъым. Къалэм макIуэ, лэжьапIэ лъыхъуэнущ, щызэфIэкI къигъэзэжынущ… Хьы, «щызэфIэкI», жи. Дапщэщ щызэфIэкIынур? ЗэфIэкIыххэну сытми?! Лъыхъуэурэ ешмэ, итIанэ, сытми, зэ къигъэзэжынущ жыпIэныр нэхъ тэмэмщ абы нэхърэ. Сыт щIа хъункIэ зыщыгугъыу зыбгъэдыхьа, зы лэжьапIэм икIмэ, адрейм кIуэуэ, къызэрикIухьрэ, игъуэтыркъым. ЛэжьапIэ IуэхукIэ иджы хуэдэу мыхьэнэншэ дыдэ зэи хъуауэ къыщIэкIынкъым Къамбот. Зэи къэхъуакъым апхуэдизрэ лэжьапIэ гурыгъузым ихьу.

Щысакъым апхуэдизри мылажьэу. БалигъыпIэ нэмыс жыхуаIэм хуэдэу щIидзэри, Арысей пхащIэм щита зэманри къащти, игу иримыхьу зы лэжьапIэм къыIукIамэ, махуэлышхуэ имыщIу пэрыувэжырт IэнатIэщIэ. Зыпэрытам нэхърэ нэхъ тыншыIуэу, нэхъыбэIуи къыпыкIыу. ЕджапIэ е лэжьапIэ гуэрхэм Iутащ сыт щыгъуи. ИIэт гъунэжу зыхэдэн. IэщIагъэтэкъым, 26 щIэныгъэтэкъым, хъун хуэдэ лэжьапIэ дэнэ къикIынт? Iэпыдзлъэпыдзу, жаIэр ищIэу къекIуэкIащ. Сыт ищIэнт, анэ ныкъуэдыкъуэр пIыжын, шынэхъыщIэми дэIэпыкъун хуейт. Иджы абыхэмкъахыхьэжащ и унагъуэщIэ къэунэхуари – и щхьэгъусэмрэ и щIалэ цIыкIумрэ. Рабия зыIута лэжьапIэ тIэкIуми къыIукIыжащ, сабий щагъуэтым. Арыншами, абы ирикъунут Къамбот и анэ зи лъэр къызыдэмыбзыжым и зехьэныр.

ЩIалэм и щхьэм гупсысэ Iэджи щызекIуэу дэкIащ пщIантIэм. ЩIымахуэ дыгъэ тхъуэплъышхуэр жьэгум къыпэрахыжа къылыш хъурейуэ уафэ лъабжьэм кIэщIэлът, бгым къыщхьэпрыпщу щIегъуэжа фIэкIа умыщIэну. ЛIот, нобэрей щIыIэм абы и хуабэ тIэкIур хьэгъунэ къыдигъэплъынутэкъым, сыт имыщIами. Iупсыр бдзамэ, щIым мыл шыкъыр цIыкIуу техуэрт. Къамбот ипщэкIэ дригъэзеящ. ХьэдрыхэщI нэс лъэсу укIуэн хуейт, автобус къэувыIэпIэм унэсын щхьэкIэ. Ари зыгуэру хъунт, зыгуэр къикIыну нобэрей и зекIуэми? Зыбгъэдыхьэну и гугъэ Молэм сыткIэ и гур фIы къыхуищIауэ пщыхьэщхьэм яхыхьэжыну пIэрэ мо унагъуэ тхьэмыщкIэ къызыхэкIам? Иджыргуэрым къыщогугъ мыгъуэ унагъуэ цIыкIур. КъакIэщIэкIуэсыкIами, ящIэ нобэ гуэрым зэрылэжьапIэлъыхъур. Джаурхэ, лей къащIащ мо IэнатIэ тIэкIу зыIутамкIэ, дауэрэ ящIми. Мыхьэнэншэ гуэрт лэжьапIэ жыхуиIэри, къыпыкI щIагъуи щыIэтэкъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Рассказхэр, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 296

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: