Псалъэжь: Бажэм и кIэр пIыгъыу тепыхьэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

Къэплъыхъуэр

ЖэщитI

Илъэс бжыгъэ хъуащ анэр Iэгъуи гъуэгуи хуамыгъуэту зэрыпсчэрэ, ауэ мыпхуэдэ Iэуэлъауэ щIэту иджы фIэкIа къуэм зэи гу лъитакъым. Шыуан джабэр къатхъунщIым хуэдэщ.

Къуэр къотэджри, пщэфIапIэмкIэ макIуэ, псы крушкIэ къы­щIех.

— Мэт, мамэ, еIубыт, хэт ищIэрэ…

Къуэр аргуэру мэгъуэлъыж. Ар куэдрэ щIодэIу анэм и псчэ макъым. Ауэрэ, псчэри нэхъ кIащхъэ мэхъу, щIалэри Iурихыу хуожьэ.

ЗыкIэрылъ щхьэгъубжэм тхьэрыкъуэ гуэр абджым адэкIэ къыщыкIэрытIысхьа хуэдэщ. Мэгурымри кIэрысщ. Зэпишу, дэгуу мэгурым. Сыт абы щхьэкIэ и гур апхуэдизу щIэузыр? Тхьэры­къуэхэм гурым зэрахабзэр ищIэркъэ?

Гурым макъыр нэхъ зэкIэлъыпIащIэу хуожьэ. Догуэт, гуры­мыр щэIум хуэкIуэжа хуэдэ?

Анэр къыщыхэкIиикIым, къуэр къэщтауэ къыщолъэтри щхьэщолъадэ.

— Сыт, мамэ, ар?

— Си лъакъуэ сэмэгум хуэш хыхьауэ ceукI.

Къуэм шхыIэныр псынщIэу къеIэт. Анэм и лъакъуэр хуэшым зэхуишэри мастэ къуапшэм хуэдэу зэфIэпкIэжат. ЩIалэм, къуп­щхьэ гъурхэр зыхищIэу, анэм и лъакъуэм Iэ дилъэу хуожьэ. И лъэтхьэмпэхэр ешытIэ. Лъэдийр быдэу кърелъэщIэх…

Анэр зыхуэмышыIэу мэщэIу, апщIондэхукIэ къуэм и гур мэуз, нэхъри псынщIэу мэIэбэ…

Сытми, хуэм-хуэмурэ лъакъуэр зы зэман хуэшым къеутIып­щыж. ЩIалэр гъуэлъыпIэм щыхуэкIуэм, нэху зэрыщам гу лъетэ. Сыт ищIэнт, псынщIэу зеужьри, зыхуэпIащIэ лэжьыгъэм пэроу­вэж…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 297

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: