Псалъэжь: Фадэр гуакIуэрыефэщи, фызыр гуакIуэрыкъашэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

ЖэщитI

II.

ПIалъэ гуэр къызыхэбгъэкIыжынкIэ Iэмал зимыIэ лэжьыгъэр зэхуэдитIым нэсыпатэкъым, гъуэлъыжыгъуэм фIыуэ зэрыблэкIам щIалэм гу щылъитам. Ешат, и щхьэри фIэундэрэбжьыкIат. Ма­щIэ щIауэ бгъэдэст ар стIолым! Жэщ кIуами дахэ-дахэу зигъэ­псэхуа хъуатэкъым. Ягъэ кIынкъым, нэхъ жьыIуэу къэтэджын­щи, отчет ныкъуэщIыр пщэдджыжь нигъэсыжынщ. Зигъэпсэхуауэ, и щхьэри нэхъ лажьэу. И гъусэхэм я къызэхуэсыгъуэм нэхъ мы­гувэмэ, кIасэкъым.

МэкIуэжри, пIащIэу мэгъуэлъыж.

И щхьэр пIэщхьагъым щытрилъхьэм ирихьэлIэу, щэIу макъ къызэхех. КъыфIэщIа хуэдэ?.. Хьэуэ, пэж дыдэщ. Къотэджри, плIанэпэм дэт гъуэлъыпIэм щхьэщохьэ.

— Сыт, мамэ, ар?..

— Си бгы узыр аргуэру къыскIэрыхъыжьащи, бэуапIэ къызитыркъым. КIуэ, тIасэ, уэ жей…

— Мыдэ, иджыпсту грелкэ пхутеслъхьэнщ.

Къуэм псы къегъэкъуалъэ. Грелкэ пщтырыр анэм кIэщIелъ­хьэри, мэгъуэлъыж.

МащIэ щIауэ и лъэм зэримыхьэжу унэм къыщIэна анэр! Тутнакъым хуэдэщ. Жьыгъэм и лъэхъуэщым исщ. Гугъущ жьы хъуам и Iуэхур. Сыт хуэдиз бэлыхь и фэм дэкIрэ цIыхум! Дунейм теткъым жьыгъэм мыгъуагъэу къызэдимыхь, ажал нэ­гъунэ.

Асыхьэтым псчэ макъ къоIу. Мэ-тIэ, и псчэ гуэрыр къыкIэры­хъыжьащ! Мис аращ анэм бэлыхь езыгъэшэчыр. Фий макъи щIэтщ. Хьэмэрэ къыфIэщIа?

ЩIалэм и щхьэр къеIэт. Хьэку папщIэу пэшыр къэзыгъэплъ «гъущI пшынэжьым» — батарейм Iэуэлъауэ дэгу ищIу псыр щы­зокIуэ. НэгъуэщI зэхэпхыркъым. Ауэ, анэр аргуэру псчэуэ къы­щыщиудым, фий макъ гуэрыр къожьэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 297

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: