Псалъэжь: Жьыр и гупэу мэпсэу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

ЖэщитI

I.

Сабийр тIэкIу егъашхэ, хепхэжри ерагъкIэ и псэр пIэм нехьэс анэ ешаелIам. Абы и нэр лъэмыкIыу фIызэхуокIуэ, ауэ гущэкъу­ри иутIыпщ хъуркъым. «Гъыргу-гъыргу, гъыргу-гъыргу…» зды­щIиупскIэм, «кIуэрэ пэт, бжьиз зымыкIур» ерагъкIэ лъэIэсыж къудейуэ IуокIуэт, зрелъэфэлIэжри аргуэру щIиупскIэу щIедзэж. «Гъыргу-гъыргу, гъыргу-гъыргу…»

Сыту IэфIыщэу зыхищIэрэ иджыпсту Iэпкълъэпкъым и псэху­кIэр! Моуэ, тыншу, щабэу ехуэх-ехуэх хуэдэу зыгуэру къыщохъу. Гур дотынш, псэр допсэху лъитIым ешыр зэрахэкIыжым. И Iэблэхэр-щэ?

ГъэщIэгъуэнкъым, пыпхъуэ псо ирикъунщ езым и закъуэ къы­лъысу абы нобэ IэпщэкIэ мэкъуу зэрихьар. ЛэжьакIуэ къикIыжа нэужькIи къуацэ мащIэ псым плIэкIэ кърилъэфакъым: хывым махуитI-щы и пэкIэ зэпритхъауэ щыта шыгъуэгу бжыхьыр игъэ­быдащ.

Зи щIэр пхыуда пIатIроныжь цIыкIум илъэфа бжьэхуц фэтыджэн зышэм щхьэщыт мафIэ бзий тIэкIур хэпщIыкI къудейуэ мэщэнауэ. Унащхьэм телъ бгъэныр мащIэу жьым дощхъыщхъ. ЩIалэ цIыкIури зэкIэ тесабыра хуэдэщ. Куэдрэт, анэр жейм хи­лъафэу щIедзэ.

Абы и Iурихри сабийм и къэгъи зы мэхъу. КъоскIэри гущэм мапхъуэ. Мывэ зырыз якIэрыщIам хуэдэщи, напIитIыр фIохуэхыж. А зэрынэбэнэушэу ихъуреягъыр къеIэбэрэбыхь, щIегъэ­хъае. Абы дэбэяуамэ, арат. Жэщыр хэкIуэтащ, нэху здэщым лэ­жьыгъэшхуэ къыпэщылъщ. АрщхьэкIэ дэнэт, щIэупскIэн зэры­щигъэту, зиIуантIэу щIедзэ. «У-уа, у-уа, у-уа-а!» Сыту бэлыхьы­шхуэ телъ-тIэ сабийм и псэм! Ауэ, плъэкIмэ, къащIэ ар зыхуейр. Зи бзэр мыпсалъэр Iуэхушхуэщ. Балигъым, нэгъуэщI мыхъуми, и гум къеуэр къыпхуеIуэтэф… ЦIыхур къызэралъхуу ин хъууэ щытамэ, арат. И бзэри псалъэу, и лъэми зэрихьэу… Сыт хуэдэлI къищIыкIыну пIэрэ? Зауэм Iут и адэм ещхь хъужыну фIэкIа хуейтэкъым.

Сыту хьэлъэIуэ-тIэ мы жейр! «Уи щIыб иплъхьэмэ — пхуэ­мыхь». Хуэхьыжыркъым иджы анэми. И гур губзыгъэ дыди хуэ­дэщ, ауэ пщIыхьэпIэри нахуапIэри фIызэхэзэрыхь хуэдэу мэхъу. Мес, уэздыгъэнэф цIыкIум щхьэщыт мафIэ тхьэмпэ фагъуэр зэ­рыупIэрапIэр IупщIу елъагъу. ИтIани, абы къыжьэхэуэным хуэ­дэу, блелъэф бжыхьыр ныщхьэбэ зэригъэбыда къуацэхэр! Уа, сыту хьэлэмэт, мыжейуэ пщIыхьэпIэ зылъагъу щыIэ? Мис, жейркъым… Жеймэ, гущэкъур иIыгъи, шхыIэн тепIар къызэры­лъэIэсыр зыхещIэри…

«У-уа, у-уа, у-уа-а!» — ЕпIэскIуаIам хуэдэу къыхокIиикI са­бийр. Сыт хуэдэу щытми, гущэкъур IэщIыб хъуагъэнут. Анэр къыщолъэт. «Гъыргу-гъыргу, гъыргу-гъыргу, гъыргу-гъыргу!..» ЩIиупскIэкIи хъужыркъым. КъыхетIыкI. И IэплIэм ирелъхьэри щIеупскIэ, дрехьей-кърехьэх: «Ууа, ууа, ууаа». Гъым и макъым нэхъри зрегъэIэт. Щымыхъужыххэм, и бгъэр ирет. ИтIани увы­Iэркъым. Ярэби, къеузIа мыгъуэу пIэрэ-тIэ?..Зы сыхьэт ныкъуэфI дэкIауэ къуэр Iypex. Анэм ар гущэм са­къыурэ хепхэжри, пIэм зригъэукIуриену зыкъеIэт. АрщхьэкIэ пщэдджыжь бзыгъэ дахэшхуэр щхьэгъубжэм къыдэщырт…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 297

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: