Псалъэжь: Уи мыгъусэ уи фэнд щхьэIу иумыгъапхэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.

Зэгуэудыгъуэщ мы талантыр!

(«Дуней гъащIэ» тхыгъэм щыщ пычыгъуэ)

Игорщ апхуэдэу жызыIэр… Луковников Игорь. Дунейм теткъым, жи, абы къуимыщIэн: уи жей игъэныкъуэ, уи Iуэху уимыгъащIэ жыхуэпIэхэр зырикIщ. ПщIэн умыщIэжу укъегъанэ, мэл щхьэзэм хуэдэу, уещI жылэм уемыщхь, уи акъылым уреху — уещI делэ!

Езыр талантщ ар жызыIэр, усакIуэщ. И пIалъэ ищIэу къыщIэкIынщ. Мы Урал жыжьэм Къамбот ахъшэшхуэ къилэжьын хьисэпкIэ къакIуэу, Игорь зэрыхуэзэрэ и гъащIэм зихъуэжащ. Абы игъусэмэ, имыщIэр къещIэ, ищIэр щIэщыгъуэ къыщохъуж. Аращ щIыкIэрымыкIри. Мис зыкъом щIауэ шахтым щызэдолажьэ, общежитым щызэдопсэу.

Щы мэхъу зы пэшым щIэсхэр: Игорь, Къамбот, Николай. Игорь усэ къеджэм тепсэлъыхьыжурэ, дыгъуэпшыхь щIалэхэр куэдрэ щысащ. Гъуэлъыжа нэужьи, щIэх жеижакъым Къамбот. ИтIани нышэдибэ жьыуэ къэушауэ хэлът. Куэд иIэжт я лэжьакIуэ кIуэгъуэ хъуным. Щыгугът иджыри хилъэфэжыну. АрщхьэкIэ Игори къэушауэ къыщIокI.

Ар мыжейуэ Къамбот игъэжеинт! ТхылъымпIэ напэ гуэр иIыгъыу къыщхьэщохьэ, къыпыгуфIыкIыу.

— Мыдэ мыбы къедаIуэт, — жеIэ, IэщIэлъ тхылъымпIэ кIапэм и нэр къытримыхыу. — Космос куур кIуапIэ щIын, ар къэугъуеин Iуэху мы ди къэралым зэрыщызэрахуэр уощIэ-тIэ уэ. Ди дежи и мызакъуэу, аращ иджы гупсысапIэу дунейм къэралу тетым къахуэнар, мы щIым нэгъуэщI ущIэгузэвэн Iуэху зыри щымыIэжу, псори ягъэтэмэма хуэдэ! Абы теухуа зэхьэзэхуэр дунейм щыщIохуабжьэ, илъэс бжыгъэ хъуауэ. Абы ди къэралым бжьыпэр щиIыгъщ. ЗэкIэ, зыри зытригъакIуэркъым. Щхьэр ягъэуз! Иджы а зэпеуэм нэхъри къыхэжаныкIыну, и хьэрхуэрэгъухэр къигъэуIэбжьыну мурад ищIащ ди Хрущёв щыгуху. Абы фIэкIа, нэгъуэщI Iуэху имыIэжу къэнащ. Къамыгупсыси щыIэ, абы нэхъей. Мис иджы спутник хьэмаскIэ цIыкIуитI ису яутIыпщащ, Белкэрэ Стрелкэрэ. Батэр ягъэша я гугъэжщ. Радиом къэхъуар игъэбатэу, тхьэмахуэм щIигъуауэ мэкIий, и жьэр хэтхъэным нэсауэ. АбыхэмкIэ, а хьэжь цIыкIухэмкIэ, гъащIэр космосым къызэрыщезэгъым еплъын я гугъэу аращ. ХьэхэмкIэ гъэунэхуныгъэ ирагъэкIуэкIыу, иужькIэ цIыхуи яутIыпщын мурад яIэу арауэ къыщIэкIынущ зи бэлыхь иукIыр, дауи. СыткIэ дыхуейт дэ абы цIыху цIыкIур иджыпсту?.. Хьэуэ, дыхуейщ космоси, ауэ ара нобэрей ди махуэм щынэхъапэр? Ар къагурыIуэркъым Никэ сымэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Рассказхэр, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 442

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: