Псалъэжь: ФIыуэ плъагъу щIыпIэм укIуэныр жыжьэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Япэ лъэбакъуэхэр

 * * *

Мис абыхэм езыри яхэтыжу арат республикэм и мэкъумэш хъыбарыр газетаджэм я деж нэзыхьэсыну зи пщэ къыдэхуэр. IэнатIэхэри гуэша хуэдэу щытт, псори псоми тетхыхьыну хуит щхьэкIэ. Нэфихь Iэщ гъэхъуныр газетым къыщыгъэлъэгъуа зэрыхъумкIэ жэуап ихьырт.

А зэманым нартыху фIэкIа мэкъумэш Iуэху дахэ-дахэу зэрахуэжыртэкъым. ТIалэ, нэгъуэщI Iуэху и пщэ зыри имылъу абы егъэбыдылIат, уи Iэщи сыти хыхьэу, адрей губгъуэ лэжьыгъэ псори Бэчкъаным ейт, пхъэщхьэмыщхьэмрэ хадэхэкIымрэ фIэкIа къэмынэу. Абыхэм тетхыхьыну зи пщэ къыдэхуэр Къамботт. А тIур езым къыщIратар нэхъ мыхьэнэншэу арауэ къилъытэрти, зэгуэпырт. ЗыпэрагъэтIысхьа стIолри бжэ дыдэм деж щагъэуват, къыщIыхьэр елъэпэуэным хуэдэу. Абы къылъэIэсу Нэфихь и стIолыр къыщытт, адэкIэ ТIалэ къыщыст. Инал зыпэрысыр жьантIэм дэтт. Къамбот япэщIыкIэ зыхуихьынур ищIакъым: сыт я нэхъыжь Нэфихь дадэ къанэу, а щым я нэхъыщIэ дыдэ Бэчкъаныр жьантIэм щIэкIуар?! ИужькIэщ къыщыгурыIуэжар: къулыкъум ныбжьыр ешх – Инал унафэщIт! Бэчкъаныр и стIол къыдэгъэжым дэIэбэри, зы стэчанышхуэ къыдихащ, щащIым тращIыхьа итхъэгъэ цIыкIуитI зэпэщIэхауэ и джабэм тету.

Тхьэм ищIэнт ахэр зи пщалъэр, лабораторэ гуэрхэм щхьэкIэ ящIауэ къыщIэкIынт. Инал жиIар нэгъуэщIщ, и лэжьакIуэщIэм зыкъыхуигъазэри: – Мыр плъагъурэ, пщэдджыжьым мис мыбы къэс дофэ, шэджагъуэм – мыдрей итхъэгъэм нэс, пщыхьэщхьэм – папцIэу, и кIэми нэсу! ТIалэ, «пэжщ» жиIэу къикIыу къыпщыхъуу, пыдыхьэшхыкIащ. Нэфихь зыри жиIакъым. ЩIалэр жагъуэу пыгупсысыкIащ: зэрефэхэр къызеIуэкI, уи лэжьапIэщIэм дытегъэхъуэхъухь, жыхуиIэщ… Апхуэдэ жып мыгъуэ щIэт а зэфIуэкI Хьэтхым?! Къамбот хуэм-хуэмыурэ щыгъуазэ хъурт газет лэжьыгъэм. И лэжьэгъухэри нэхъ къицIыхурт. Мо библиотекэм щыщыIам хуэмыдэу, и махуэ псори IуэхукIэ гъэнщIауэ, нэхъ гъэщIэгъуэну екIуэкIырт. ИмыщIэ куэд Iей псынщIэ Iейуэ къищIэрт махуэ къэс. Мо лэжьапIэщIэ-гупыщIэ зыхыхьам, ар икIи гурыIуэгъуэт. Пэжу, лэжьыгъэр къытехьэлъэрт, ауэ фIэгъэщIэгъуэнт ихъуреягъыр. ИкIи игъэщIагъуэрт езыми. И лэжьэгъухэм я цIэ-унэцIэ къудейм щегъэжьауэ, мащIэтэкъым игъэщIагъуэкIэ хуэмыухыр. Абы и щыпэ зэхэхт, псалъэм щхьэкIэ, Нэфихь, Суфэ, Мэстафэ, Iэмсал цIэхэр. Суфэ цIэр Софье сытхэм иригъэщхьрэт, сытми, цIыхубзым нэхъ хуэкIуэу къыщыхъурт, цIыхухъум нэхърэ…

Я щхьэфэ диIэба щыхъуакIэ, мы цIэхэр зейхэри занщIэу фэдгъэцIыхунщ. Ахэр псо ЖьантIэ 42 ри унафэщIхэщи, иужькIи Iэджэрэ фарихьэлIэну къыщIэкIынщ, дауи. Суфэ Мырзэхэ яйщ, Мэстафэхэ я унэцIэр Сэбанышщ, Iэмсалыр Джэрыджийщ. Iэмсал газетым жэуап зыхь и секретарщ. Аращ лэжьыгъэр псори зезыгъакIуэр, сыт хуэдэ тхыгъэр дапщэщ традзэнуми зыубзыхур. Нэфихь фоцIыхуххэ. Модрей тIур – Мэстафэрэ Суфэрэ – редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэхэщ… А редактор нэхъыщхьэм и унэцIэракъэ езы Къамбот игъэщIэгъуапэр икIи фIэдыхьэшхэныр – ЛIыбэч! ИгъащIэм зэхихатэкъым апхуэдэ цIэи унэцIи. ЛIыбэч Хьэбаси илъэс щэ ныкъуэм ирихулIагъэнт. Хэку зауэшхуэм хэтат, ныкъуэдыкъуагъи хихауэ, щIакъуэт. ЦIыхуфI Iейт езыр. Захуэт, хьэрэмыгъэншэт. И нэIэ къатригъэтт нэхъ щIалэхэм. ФIы и лъэныкъуэкIэ, ауэ зы мащIэ уи тхыгъэкIэ е уи щхьэкIэ къыбдилъэгъуамэ, утыкум ирихьэрт, гъэбэтауэ. Абы уи къарур уи фIэщ ищIыжырт, уи щхьэр нэхъ лъагэу уигъэлъагъужырт.

Отдел здагъэкIуамкIи къыщыхуэIейтэкъым Къамбот зэкIэ. Нэфихьрэ ТIалэрэ, имыщIэр кърагъэщIэну, сыт щыгъуи хьэзырт. Ядилъагъу щапхъэфIхэр, я ущие псалъэ Iущхэр сыт и уасэ! Зы нэхъыщIэ гуп гурэпкIырэ хэхуа нэхърэ нэхъыфIщ мы езым нэхърэ нэхъыжьхэм зэрахэтыр. Пэжу, Бэчкъаныр нэхъ щIыIэ-щIыIэу къыхущыту гу лъетэ. Е редакторым отделыр къэIэтыжын хуейщи, догъакIуэ, жиIауэ зэрыщытара къызыхэкIыр, е езыр цIыху Iейуэ ара? Зэи къызэпхигъэIукIащ: отделыр къэпIэтыжыну укъагъэкIуауэ жаIащи, къэIэтыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 354

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: