Псалъэжь: Ажалыр гуфIакIэм дэлъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

Япэ лъэбакъуэхэр

ЛэжьапIэ здэува газетым и лэжьакIуэхэм я япэ зэIущIэр пщэдджыжьым ирагъэкIуэкIащ. Пщэдджыжьыпэ зэхыхьэт ар икIи. Дэнэ лэжьапIи щекIуэкI хабзэхэм хуэдэт – жьыуэ зэхуэсрэ лэжьыгъэ ящIахэм, ящIэн хуейхэм дакъикъэ бжыгъэ гуэркIэ щытепсэлъыхьу. Псоми зыкърагъэхьэлIат – япэ илъэсыщIэ зэхыхьэт, щIэщыгъуэт. Къамбот имыщIа щхьэкIэ, нэгъуэщI зы лэжьакIуи къащтэрт и гъусэу – Мэрзей Гъузбер.

Гъузбери къыщалъхуар Къамботхэ я къуажэт: Дыгъужьыкъуэт. Ауэ къыщыхъуар нэгъуэщI куейт. Къамбот ар ищIэрт, езыри ицIыхурт фэкIэ. Усэ хъарзынэхэри итхырт абы. Дыгъужьыкъуэ теухуа усэ радиокIэ къеджэу зэ зэхихат. Иджыпсту, зэIущIэр здекIуэкIым, Къамботрэ Гъузберрэ бжэ къуагъым щызэкIэщIэст, нэхъыжьхэм жаIэм тIэкIуи пIейтейуэ едаIуэу. Зытепсэлъыхьынум тепсэлъыхьа, газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэм тетынухэр ягъэбелджыла нэужь, редакторым, бжэ къуагъымкIэ къаплъэурэ, жиIащ: – Хэхъуэ диIэщ, ныбжьэгъухэ. Мис, нобэ гупым щIалитI зэуэ къытхохьэ… Хьэтх Къамботрэ Мэрзей Гъузберрэ. ТIуми еджапIэ нэхъыщхьэ къаухащ, адыгэбзэр ящIэ. ЖурналистыфI къарымыщIыкIмэ, зи лажьэр дэращ, тхузэфIэкIакъым къахэтщIыкIын. Мы илъэсыщIэм, 1972 гъэм, дыщIадзэри, а бжыгъэм хуэдиз ехъулIэныгъэ яIэну ди гуапэщ. Хьэтхыр мэкъумэш отделым догъакIуэ. Абы лэжьыгъэшхуэ щыIэщ, цIыху щIэсыр пэлъэщыркъым. Дыщыгугъынщ отделыр абыкIэ нэхъ къэIэтыжа хъуну. Гъузбер хъыбарыщIэхэм щылэжьэнущ, Теувэжыкъуэм щIыгъуу..

– Къамбот, – жиIащ редакторым, иужькIэ Хьэтхым и закъуэу ириджэри.

– Сэ сощIэ искусствэм, литературэ сытхэм нэхъыфIу зэрыхэпщIыкIыр, уи Iуэхури абы зэрытеухуар (нэхъыжьыфIыр си гуапэ къызэрищIыным пылъу псалъэу арат). КъызгуроIуэ щэнхабзэмкIэ отделым уи Iуэхур нэхъ зэрыхуэкIуэр, тхакIуэхэм, художникхэм, сэ сщIэрэ, апхуэдэ нэгъуэщIхэм уапыщIауэ улажьэмэ, нэхъ къызэрыпщтэр. Ауэ, дэ, мыбы щылажьэ псоми, ди Iуэхур зытеухуэжауэ едгъэкIуэкIын хуейр икIи едгъэкIуэкI ди хабзэр газетым ифI нэхъ зыхэлъырщ. Нэхъ иужьыIуэкIэ, плъагъункъэ, культурэми укъэдгъэкIуэжынщ. Пэжыр жыпIэнумэ, Къамбот езыми мымащIэфащIэу и жагъуэ хъуат зыщыгугъауэ икIи зрагъэпщауэ щыта отделыр къанэу, нэгъуэщI щIыпIэкIэ къызэрыщыщIидзыжар. ИкъусыкъужкIэ ар хуейт тхакIуэхэм, усакIуэхэм, композиторхэм, къэфакIуэхэм, уэрэджыIакIуэхэмяпыщIауэ щытыну. Егупсысат, иубзыхуат итхыну гуэрхэми. Иджы еплъ къызэрыщIидзыжами къыщыщIидзыжами! Ауэ абы мэкъумэшым зэкIэ хищIыкIышхуэ зэрыщымыIэр къыхэщу, иужькIэ хуэмурэ уесэжынщ сытщ, жиIэу щыпсалъэм, редакторым жриIар аракъым:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 354

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: