Псалъэжь: Щхьэж щыщ и щыдэжынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: ЗэкъуэшипщIым джэдыгуипщI ящыгъщ. (Iэлъэ)
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.

Лым ил мэуз

Сытми, тогушхуэри макIуэ Хьэкъулым и деж. Ирегъэпсалъэ. ЕтIуанэ махуэм езыр кIэлъыщIохьэж редактор зригъэпсэлъам и деж.

– Хьэкъул Хьэлий сэ пщIэ хузощI, схузэфIэкIмэ, сытри хуэсщIэну сыхьэзырщ, – жеIэ зыхуэкIуам.

– Сэ уэ уи тхыгъэ мыбы къебгъэхьурэ теддзауэ щытахэм сащыгъуазэщ. ИкIи сигу ирохь. Ауэ зэзэмызэ укъатхэмрэ корреспонденту газетым ущылэжьэнымрэ зыкъым. Ухуеджар хъарзынэщ, ауэ езы лэжьыгъэм узэрыхуэхъунур тщIэркъым. ПIалъэкIэ дыпкIэлъыплъын хуейщ. КIуэ, щIалэхэм тхыгъэ гуэрхэр къеIых, ядэлажьэ, къэгъэлъагъуэ уи зэфIэкIыр зыхуэдэр. Хуабжьу и гуапэ хъуащ Къамбот и фельетонхэм я гугъу Хьэкъулым мыбы къызэрыхуищIар, езы редакторми модэ районымкIэ щыщыIэм и лэжьыгъэм теухуауэ къитхауэ щыта тхыгъэ зытIущри ищIэжу къызэрыщIэкIар. ЩIалэр икIэщIыпIэкIэ иужь ихьащ и газет лэжьыгъэм. Тхэрт махуэм, гупсысэрт жэщым – сыт итхын, нэху къекIмэ? Псом япэу очерк тритхыхьащ я къуажэгъу тракторист Шэрджэс Нажмудин. Нажмудин куэд щIауэ лажьэрт, щытхъу иIэт, езыри я къуажэкIэти, зэрыцIыкIу лъандэрэ ицIыхурт. «ЩIы IэмыщIэ» – арат и япэ тхыгъэм фIищари. ИтIанэ я къуажэ библиотекэм и лэжьыгъэм, абы кIэлъыкIуэу Налшык фэ IэрыщI комбинатым и библиотекэм щIэтым теухуауэ. Ахэр псори зрихьэлIэр ЖьантIэ 37 щэнхабзэмкIэ къудамэ здагъэувыну зрагъапщэм и унафэщI Кърымыкъуэ Мыхьэмэтт. Итх псори псоми ягу ирихьу жаIэрт, ауэ езыр кIэлъыплъыжырти, сыт щыгъуи илъагъужырт а и тхыгъэхэр а зэритха дыдэм хуэдэу зэрытрамыдзэр, фIыуэ зэрызэрагъэзэхуэжыр. Къамбот зэгъэзэхуэжыгъэхэмрэ зэритхахэмрэ зэригъапщэу, хэIэбэжамэ, щIыхэIэбэжам и щхьэсыгъуэр зэхигъэкIыу, куэдрэ елIалIэрт. Мы къудамэр цIыхуищ хъууэ арат: Дыгъужь Хьэрис, езыр, я унафэщI Мыхьэмэт.

Псоми, Къамбот фIэкIа къэмынэу, художественнэ тхыгъэхэри ятхырт, зэкIэ къатхэкIуагъэшхуэ щымыIэми. Я лэжьыгъэр зэхэгъэщхьэхукIа хуэдэу щытт: Дыгъужьым тхьэмахуэ къэс къыдэкI, зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм нэхъ удэзыхьэхыу узэджэн гушыIэхэр, ауанхэр, усэ, рассказ кIэщI хуэдэхэр зэрыт «Тхьэмахуэ» напэр игъэхьэзырырт, Кърымыкъуэм лэжьыгъэр иунэтIырт. Ауэ Къамбот хуитт зыхуей дыдэр итхыну. Къамбот Дыгъужьым ехъуапсэрт: езыр щхьэIэт имыIэу екъурт, «Тхьэмахуэм» къагъэхь тIэкIухэр тебдзэнум хуигъэхьэзырырти, ар махуэ псом хуитт сыт ищIэнуми. Къигъуэтырт ищIэни – ефэрт.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 330

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: