Псалъэжь: ЛIам гукъанэ хуащIыжыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Iэнэ щIагъым

«Дуней гъащIэ» тхыгъэм щыщщ

Лъагъуныгъэр хущIыхьэгъуэ Iуэхукъэ- тIэ езыр, гъэ мэкъумэшыр зэщIакъуэжу цIыхур нэхъ къыщыдэхуэм, къашэ-нашэм щIидзащ. Дыгъужьыкъуэ къуажэкIэми къэсащ ар — БицIу Сэрэбий къихьащ. Къамбот сымэ абы и хъыбарыр къащIэIуащ еджапIэм къыщикIыжым. КъащIэмыIуэуи къэнэнт, къуажэр щиух хьэблэ цIыкIу псыгъуэ кIыхьу кIуэм щызэщIэвууэрт, щызэщIэдымэрт цIыхур: Хэт къихьар? Дэнэ къыздрихар?

Къихьар Бэчхэ яйт, и цIэр Зилэт. Ауэ, «дэнэ къыздрихар?» — щыжаIэм, я гъунэгъу фыз ДыгъэтIасэ мыпхуэдэу жиIэри, псори игъэдыхьэшхащ: «Дэнэ кърихын»?! А ятIэ къихыпIэжьым кърихащ!»

Жэгъунхьэблэт жыхуиIэр. Абы жиIар апхуэдэу дыхьэшхэн щIэхъуар Дыгъужьыкъуэ щыщ щIалэ фыз къишэнумэ, жыжьэ IукIыртэкъым, Шэджэр псым ауэ зэпрыкIырти, а къуажэм къришырт. Сэрэбии нэгъуэщI къигупсысатэкъым, арат ищIар.

Къамбот и пщыхьэщхьэ Iуэхухэр зэфIигъэкIыу щахыхьам, и ныбжьэгъухэр куэд щIауэ дэтт пщIантIэм. Ахэр ящыщтэкъым Iуэхум пэрыт балигъхэми абыхэм я лъабжьэм щыкIэрахъуэ сабий зэрызехьэхэми. Балигъхэм жэт, жаIэу зэзэмызэххэ зыгуэрым зыгуэр щрагъащIэм фIэкIа къэмынэу, заплъыхьу щытт, я лъакъуэр чэзууэ щIагъэхуу. ЯщIэшхуи ялъагъуи щыIэтэкъым, дихьэхыу зэдэIуэни зэхахыртэкъым.

Пшапэр зэхэуат. Къамбот кIуэжу зигъэпсэхумэ, нэхъ къищтащ. ЛIо мыбдежым жьэкIэ уплъэу ущыткIэ? ИгъэщIагъуэрт адрейхэри зыми щымыщу зэрыщытыр. «Зэ умыпIащIэ, — жиIэрт Мухьэрбий, — дяпэкIэщ мыбы псори щекIуэкIынур». Къамбот къыгуры- Iуэртэкъым, сыт «псоууэ» мыбы апхуэдизу щекIуэкIыну зыщыгугъыр? Нэчыхьытхыр къэсмэ, тIысынщи, пщIантIэр зэрыщыту къэнэжынщ. ЛIо, а нэчыхьытхым хагъэтIысхьэну ара мыхэр зыщыгугъыр?!

АрщхьэкIэ ар жызыIэхэм ящIэжу къыщIэкIынут зыщыгугъри, зыпэплъэри, къапэплъэри, Къамбот хуэдэ вымпIу Iэхъуэхэмыхьэхэм ямыщIэ щхьэкIэ.

—                      Мыдэ фыкъэдаIуэ иджы, — жиIащ Мухьэрбий,         Къамбот    нэхъ зыкъыхуигъазэу. — Нэчыхьытхыр зыпэрагъэтIысхьэну Iэнэр ягъэхьэзыращ. Зыдмыгъэлъэгъуащэу докIуэри, абы и лъабжьэм дыщIотIысхьэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Рассказхэр, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 570

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: