Псалъэжь: Къуэш erъy нэхърэ псэуэгъуфI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

ЦIыхум зебгъэщхькIэ, ещхь ухъуркъым

Лэжьыгъэ и пIалъэ фIыуэ зыщIэ, Iэзэу тхэ псоми ехъуапсэрт Къамбот. Ауэ псом нэхъри Нэфихь и лэжьэкIэм нэхъ ехъуапсэрт. ТIэкIу ефэхэми ядефэрти, и лэжьыгъэ Iыхьи къигъанэртэкъым. И хьэдэ нэфыр трилъхьэрт, ар щытхэкIэ. Псалъэ къигъэсэбэпхэм я мыхьэнэм укъигъэуIэбжьырт. Таурыхъ дахэм хуэдэу пфIэхьэлэмэту укъеджэрт, сыт итхми. Къамбот абы итха лъэпкъ блимыгъэкIыу къеджэрт. Абы и щапхъэм ирикIуэну лIэрт. Иджы фхуэстхыжынщ ар Къамбот къызэрехъулIэ щIыкIэр.

Зымахуэ Нэфихь кIуащ колхоз къызэрыгуэкI гуэрым. Адрейхэм нэхърэ нэхъыкIэтэкъым икIи нэхъыфIтэкъым хозяйствэр. Псоми зэращI хабзэм хуэдэу, щыкIуа махуэм къигъэзэжакъым Нэфихь. КъыдэкIыжакъым лэжьапIэм етIуанэ махуэми. Къамбот абы хуэзэшырт. Нэфихьи и закъуэтэкъым, гупым щыщ гуэр ежьамэ, хэтми, хуэзэшырт. Къамбот цIыхум зэресарауэ къыщIэкIынт ар къызыхэкIыр. ИкIэм-икIэжым, Нэфихьыр ещанэ махуэм къокIуэ лэжьакIуэ. Абы зы тхыгъэ итхыжати! Къамбот лIэным хуэдэу ехъуэпсат. Iэщыхъуэхэм Iэщыр щIымахуэ зэрыщIагъэкI, я мэкъумылэр, я гъэшыр зыхуэдэ сытхэм тетхыхьыну кIуауэ арат. Сытми, зыгуэр итхын щхьэкIэ зыхуэмеинкIэ Iэмал имыIэу къилъытэ тIэкIуфэкIухэр къэзыпхъуатэу къэзыгъэзэжхэм ящыщтэкъым Нэфихь дадэ. ЗдэкIуа гъэш фермэм жэщым къытенэри, Iэщыхъуэхэм я гъусэу тесауэ арат. Абы хуэщIа адыгэ жьэгужьым жьэуэжу дэлъ дакъэжь мафIэм пщыхьэщхьэ кIыхьым пэрысат, жаIэм едаIуэрэ езыри яхэуэршэрыхьыжу. Я гъурри я цIынэри ЖьантIэ 43 зригъэщIат.

ИгъащIэм Iэщыхъуи ямылъэгъуам, абы и лэжьыгъэри ямыщIэм хуэдэу къеджащ а тхыгъэм нэхъыжьри нэхъыщIэри. «Зи насып… Ей, ар сэ стхауэ щыта мыгъуэмэ, аратэкъэ!» – и гум къыщыхъуэпскIащ Къамбот, абы къеджэри. Зэрыджэгу хьэпшып хьэлэмэтлажьэ гуэр сабийм къыIэщIэлъэгъуамэ, дауэ хъурэ – апхуэдэт. Иужь йохьэ а Нэфихь зэрищIа дыдэм хуэдэу езыми ищIу, а итха дыдэм хуэди итхыжыну. МакIуэ къуажэ пхыдза гуэрым я Iэщыхъуэхэм я деж. ЙопсэлъылIэ. Жэщми къонэри, а дакъэжь мафIэми ядыпэрысщ. Я Iуэху зыIутри зрегъащIэ, дзыгъуэ гъуанэ дихьа къимыгъанэу. ИтIанэ къокIуэжри етхыж. Ауэ… ХьэлIамэ гъэва хъунт ар Нэфихь ейм хуэдэ! Абы итхар лIакIэ, мы Къамбот ейр хьэдагъэ бгъакIуэ хъунтэкъым. Хуэтхыжакъым. Игъуэтыжакъым и гущIыIур дэгъэзеяуэ гъуэлъыпIэм илъу и щхьэм къихьауэ щытахэр.ГъэщIэгъуэныратэкъэ, а щитхыну пщэдджыжьым и жэщым зыуэ дахэу егупсысат, зыуэ лъэщ хъунут, апхуэдэу хуэтхыжами, пхужыIэнтэкъым! АрщхьэкIэ дэнэт, хуэтхыжакъым. Игъуэтыжакъым и гущIыIур дэгъэзеяуэ гъуэлъыпIэм илъу гухэхъуэу, IэфIу зэгупсыса къомыр. Абыхэм елъытауэ, тхылъымпIэм пщэдджыжьым хуэхьар зыми щымыщ хуэдэт. Щыщтэкъым икIи. Инал мы дунейм тетыр къигъумэтIымэурэ, щIыпIэ куэдым щытеIэзэщIыхьыжщ, абы и ужькIэ Суфэ гуэрым зэхивыхьыжри, сытми зыгуэр хутрадзащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Рассказхэр, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 362

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: