Псалъэжь: ЗэбгъащIэр IэщIагъэщи, умыщIэр IэщIыбщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

Къэплъыхъуэр

ЦIыхуфI куэд щыIэщ

ЩIалэм анэр сымаджэщым IэплIэкIэ щIехьэ. КIэлындор кIы­хьым чэзум пэплъэхэр тезщ. Щыти щыси щтэIэщтаблэу зэщIо­хъае, я нэр къихуу къоплъэ. ПщIантIэм дэтахэми къыщыщIыхьэм гу къылъатэ. Псори къызэхуос.

ПсынщIэу хуит къащIа тIысыпIэм щIалэм анэр хуэм дыдэурэ хуехъ. И Iэпкълъэпкъыр зэрымыхъеиным, зыгуэрым зэрыжьэхэ­мыуэным хущIэкъуу егъэтIыс. И блэгущIитIым щеубыд а зэры­сакъым хуэдэурэ, шэнтым дрегъэкIуэтей, кърегъэкIуэтэх. ЙоIэбыхри, вакъэ къылъыкIуэтар егугъуу лъегъэзэгъэж, и лъакъуэ­хэр нэхъ щIегъэкIуатэ, захуэу егъэув.

Тыншу игъэтIыса нэужь, арэзы хъуауэ, и щхьэр къеIэт. ИтIа­нэщ гу щалъитэр къыбгъэдыхьахэм.

— Сыт, тхьэмыщкIэ, къыщыщIар?

— Джэлагъэнщ, цIыхур жьы хъуамэ, хэлъIa — бетэмалщ.

— Машинэр дунейм техуэжыркъым. Махуэ щIагъуэ кIуэркъым зыгуэр къэмыхъуу…

— Хьэуэ, зыри къэхъуакъым,- къахоплъэ щIалэр абыхэм. ­Ди анэр зыкъом щIауэ мапсчэ, хущхъуэкIи тхуэгъэувыIэртэкъы­ми, гъуджэ езгъэплъынy аращ.

Абы джанэкIэ къыдэлъэфар деупщIэж, пщэдэлъыр зэрегъэза­хуэ, бэлътоку и жыпым кърехри, пщIэнтIэпс къекIуар елъэщI. ПIейтеиныгъэ лъэпкъ и нэгум къищыркъым.

Зыми зыри къыгурымыIуэу зоплъыж. Псчэр псчэщ, джэды­кIэ къутэным хуэдэу, цIыхур щIызепхьэнур сыт?

— Ди анэм и лъэр къызэрыдэмыбзыжрэ куэд щIащ. Балигъ сызэрыхъурэ Iэрызехьэщ, — жеlэ абы, Iуэхур зыIутыр зымыщIэ цIыхухэм я гур игъэзэгъэн папщIэ.

Нэхъыжьхэм «цIыIу-цIыIу» жаIэурэ, и щхьэр егъэкIэрахъуэ, нэхъыщIэхэри нэщхъейуэ йоплъых.

Анэр есэжат апхуэдэхэм. ГущIэгъу хэлъу псори зэплъыр apaуэ пщIэххэнтэкъым. Ар щыст, сурэт зытрезыгъэхыну тIыcaм ещ­хьу. И нэгур ину зэлъыIухарэ тхъуэплъ хъужауэ. ТIэкIуи пыгу­фIыкIрэ жыпIэну, нэщхъыфIэт. А псоми къаIуатэрт иджыпсту, жылэм ягу зыгъэуз фэбжь Ieйм куэд щIауэ фэжьIужь зэрыхуэхъужар, гъащIэри дунейри абы зэрыфIэIэфIыр.

— Уэ щIалэр жэнэтым укIуэнщ,- къыжреIэ, лIыжь дыдэ гуэр къыбгъэдыхьауэ. НэгъуэщI зы фызи къохъуэхъу и гъащIэр кIыхь хъуну. И Iэр къеубыд, «берычэт бесын!» къыжреIэ. Адрейхэри къоплъ фIыщIэ къыхуащIу.

— ГъэщIэгъуэнщ мы цIыхухэр,- мэIущащэ щIалэр и щхьэ хуэпсэлъэжу,- абыхэм я анэщ жыпIэнкъэ зесхьэри зызэзгъэлIа­лIэри…

— ЖыпIаIа? – къоупщI анэр.

— ГъэщIэгъуэнщ мы цIыхухэр жызоIэ, (зи анэ фIыуэ зымылъагъуж щыIэ!

Анэр мэдыхьэшх. Хьэуэ, мэгуфIэ. Иджы улIщ жьыгъэм ищIауэ ­абы и напэм телъ зэлъахэр Iупэ зэтежам къыдэхъу лэдэх куэдым къахэгъуэтэжи!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Прозэ, Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 213

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: